Betekenis multidisciplinair overleg zorg

Betekenis multidisciplinair overleg zorg

In de zorgsector is samenwerking cruciaal om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Een essentieel instrument hierbij is het multidisciplinair overleg (mdo). Maar wat houdt dit precies in en welke disciplines zijn erbij betrokken? In dit artikel duiken we dieper in op het belang en de betekenis van MDO in de zorg.

Wat is multidisciplinair overleg?

Multidisciplinair overleg, vaak afgekort als MDO, is een overlegmoment waarbij verschillende professionals in de gezondheidszorg samenkomen om specifieke casussen te bespreken. Deze overleggen zijn cruciaal omdat ze ervoor zorgen dat:

 • Patiënten een holistische zorgbenadering krijgen.
 • Er een duidelijke communicatie is tussen verschillende disciplines.
 • Zorgplannen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Waarom is MDO belangrijk?

In de complexe wereld van de gezondheidszorg is het van groot belang dat er efficiënte en effectieve communicatie is tussen de betrokken disciplines. Het MDO biedt hiervoor het perfecte platform. Enkele belangrijke punten van een MDO zijn:

 1. Geïntegreerde zorg: Door verschillende experts met elkaar te laten overleggen, wordt de zorg rondom een cliënt geïntegreerd aangepakt.
 2. Kennisdeling: Het MDO zorgt ervoor dat professionals hun expertise en inzichten kunnen delen, wat leidt tot betere zorgplannen.
 3. Voorkomen van dubbel werk: Door regelmatig te overleggen, wordt voorkomen dat er onnodige duplicaties in behandelingen of onderzoeken plaatsvinden.
 4. Cliënt centraal: Tijdens het MDO staat de cliënt centraal. Alle beslissingen en acties worden genomen met het welzijn van de cliënt in gedachten.

Daarnaast zorgt het ervoor dat alle professionals op één lijn zitten wat betreft de medische hulp voor de patiënt. Dit helpt bij het stroomlijnen van het zorgproces en zorgt ervoor dat de klant de best mogelijke ondersteuning krijgt.

De verschillende disciplines

Binnen een multidisciplinair overleg komen professionals uit diverse domeinen samen. Deze mix van expertises zorgt ervoor dat elke klant een uitgebreide en holistische benadering krijgt.

Overzicht van de betrokken disciplines

 • Huisarts: De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor de client en heeft een overkoepelend beeld van de gezondheidssituatie.
 • Specialist ouderengeneeskunde: Gericht op de zorg voor ouderen, vooral wanneer er sprake is van complexe gezondheidsproblemen.
 • Verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten: Zij hebben direct contact met de klant en bieden dagelijkse zorg. Hun inzichten over de toestand van de patiënt zijn cruciaal.
 • Therapeuten: Afhankelijk van de behoeften van de client kunnen fysiotherapeuten, ergotherapeuten of zelfs muziektherapeuten aanwezig zijn.

Een kant kan bijvoorbeeld last hebben van opgezette klieren in de hals, wat kan duiden op een onderliggende aandoening. In zo’n geval zou een specialist ouderengeneeskunde samen kunnen werken met andere disciplines om de oorzaak te achterhalen en een zorgplan op te stellen.

De waarde van diverse perspectieven

Het samenkomen van verschillende disciplines in een MDO is niet alleen waardevol vanwege de gecombineerde expertise, maar ook vanwege de diverse perspectieven die elke professional biedt.

 • Holistiche zorg: De patiënt wordt als geheel gezien, niet alleen de ziekte of aandoening.
 • Duidelijke communicatie: Door regelmatig te overleggen, blijven alle professionals op de hoogte van de voortgang en eventuele veranderingen in de toestand.
 • Persoonlijk aangepaste zorg: Met input van verschillende experts kan de medische wereld beter worden afgestemd op de individuele behoeften.

Zo kan een client die recentelijk een verstandskies heeft laten trekken en advies zoekt over sporten na het trekken van een verstandskies baat hebben bij de gecombineerde inzichten van een tandarts, fysiotherapeut en verpleegkundige.

Voorbereiding op het MDO

Een effectief multidisciplinair overleg vereist grondige voorbereiding. Zonder de juiste voorbereiding kunnen belangrijke punten over het hoofd worden gezien of kunnen er miscommunicaties optreden tussen de betrokken specialisten.

Het belang van een goede voorbereiding

 • Efficiëntie: Een goed voorbereid overleg zorgt ervoor dat de beschikbare tijd optimaal wordt benut.
 • Duidelijkheid: Door van tevoren te weten welke punten besproken zullen worden, kunnen alle professionals zich adequaat voorbereiden.
 • Cliëntbetrokkenheid: Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat de patiënt of cliënt centraal staat in het overleg.

Tools en technieken voor voorbereiding

 • Digitale platforms: Er zijn diverse digitale tools beschikbaar die helpen bij het plannen en organiseren van MDO’s.
 • Checklists: Om te zorgen dat alle relevante punten worden besproken, kunnen checklists een handreiking bieden.
 • Feedbackloops: Door feedback van eerdere MDO’s te verzamelen en te analyseren, kan de voorbereiding van toekomstige overleggen worden verbeterd.

Rol van de voorzitter en andere leden

Een voorzitter speelt een cruciale rol in dit overleg. Deze persoon zorgt voor structuur tijdens het overleg en ziet erop toe dat alle punten worden besproken. Daarnaast hebben alle leden een verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden:

 • Actieve deelname: Elk lid moet actief deelnemen en zijn of haar inzichten delen.
 • Respect voor andere meningen: Het is essentieel dat elk lid openstaat voor de inzichten en meningen van anderen.
 • Voorbereid zijn: Elk lid moet de relevante informatie over de cliënt of casus van tevoren doornemen.

Hoe verloopt een MDO?

Een multidisciplinair overleg is meer dan alleen een bijeenkomst van zorgprofessionals. Het is een gestructureerde en geplande sessie waarbij elk aspect van de zorg voor een cliënt wordt besproken. Het begrijpen van de stappen en het proces is essentieel voor een succesvol gesprek.

Samenkomen van professionals

Het fundament van dit overleg is de actieve deelname van elk lid. Dit overlegmoment waarbij professionals met elkaar samenkomen, biedt de gelegenheid om:

 • Casussen te presenteren: Een lid introduceert een specifieke cliënt of situatie die besproken moet worden.
 • Inzichten te delen: Elk lid deelt zijn of haar expertise en observaties over de gepresenteerde casus.
 • Zorgplannen te evalueren: Bestaande zorgplannen worden geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

Bijvoorbeeld, als een oudere cliënt problemen heeft met opgezette klieren in de hals, zou de specialist ouderengeneeskunde dit kunnen presenteren, waarna de andere leden hun inzichten delen.

De rol van de cliënt en mantelzorger

Hoewel het overleg voornamelijk uit professionals bestaat, is de input van de cliënt en de mantelzorger van onschatbare waarde. Ze kunnen informatie bieden over:

 • Dagelijkse ervaringen: Hoe de cliënt zich voelt en welke uitdagingen hij of zij dagelijks ervaart.
 • Reactie op behandelingen: Feedback over medicatie, therapieën of andere behandelmethoden.
 • Persoonlijke voorkeuren: Informatie over de wensen en behoeften van de cliënt, wat kan helpen bij het aanpassen van zorgplannen.

Bijvoorbeeld, een mantelzorger kan delen dat de cliënt zich zorgen maakt over een wit streepje op zijn nagel, wat kan wijzen op een onderliggend gezondheidsprobleem.

Opstellen en evalueren van zorgplannen

Een essentieel onderdeel van het overleg is het opstellen van zorgplannen. Deze plannen worden opgesteld op basis van de besproken informatie en inzichten:

 • Geïntegreerde aanpak: Het zorgplan weerspiegelt de inzichten van alle vakgebieden.
 • Regelmatige evaluatie: Zorgplannen zijn niet statisch; ze worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt op basis van de voortgang van de cliënt.
 • Cliëntbetrokkenheid: Zorgplannen worden opgesteld met de input en feedback van de cliënt en mantelzorger.

De link tussen MDO en onderwijs

Terwijl multidisciplinair overleg zijn oorsprong vindt in de gezondheidszorg, zijn er parallellen te trekken met het onderwijs. Leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen kunnen profiteren van een soortgelijke holistische benadering waarbij verschillende professionals samenkomen om de beste ondersteuning te bieden.

Betrokkenheid van leerlingen

In de onderwijscontext kan een dergelijk overleg worden gezien als een overlegmoment waarbij docenten, ondersteunend personeel, psychologen en soms zelfs externe professionals samenkomen. Ze bespreken de voortgang, ontwikkeling en ondersteuningsvraag van specifieke leerlingen. In plaats van te focussen op medische zorg, ligt de nadruk op educatieve ondersteuning en welzijn.

Samenwerking tussen zorg en school

De samenwerking tussen zorg en school wordt steeds belangrijker, vooral wanneer leerlingen specifieke gezondheids- of welzijnsbehoeften hebben. Scholen kunnen baat hebben bij het inzicht van zorgprofessionals over zaken als het effect van medicatie op het leervermogen van een leerling of de invloed van een gezondheidsprobleem op hun dagelijkse schoolleven.

Uitdagingen en overwegingen bij het implementeren van MDO

Het implementeren van een effectief multidisciplinair overleg kent zijn eigen uitdagingen. Deze variëren van logistieke problemen tot communicatiebarrières. Echter, met de juiste strategie en voorbereiding kunnen veel van deze obstakels worden overwonnen.

Communicatie tussen diverse disciplines

Een van de grootste uitdagingen van MDO is het waarborgen van heldere communicatie tussen de diverse betrokken disciplines. Professionals uit verschillende vakgebieden hebben hun eigen jargon, methoden en benaderingen. Dit kan leiden tot misverstanden of onduidelijkheden tijdens het overleg. Het is daarom essentieel dat elk lid van het MDO zich inzet voor open en duidelijke communicatie. Dit betekent niet alleen het delen van hun eigen inzichten, maar ook het actief luisteren naar anderen en het stellen van vragen voor verduidelijking.

Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen dat elke discipline zijn eigen unieke waarde heeft binnen het MDO. Bijvoorbeeld, een verpleegkundige heeft direct contact met de klant en kan inzichten delen over hun dagelijkse welzijn, terwijl een specialist ouderengeneeskunde dieper kan ingaan op specifieke medische kwesties. Als een patiënt bijvoorbeeld een wit streepje op zijn nagel heeft opgemerkt, kan de verpleegkundige dit opmerken en de specialist kan vervolgens de mogelijke medische implicaties bespreken.

Het belang van betrokkenheid en toestemming

Bij het gesprek is het cruciaal dat de cliënt centraal staat. Dit betekent niet alleen dat hun welzijn en behoeften voorop staan, maar ook dat zij actief zijn bij het proces. Het verkrijgen van toestemming van de cliënt voor het delen van informatie en het bespreken van hun situatie is een fundamenteel aspect van MDO.

Naast toestemming is het ook belangrijk om te zorgen voor een actieve betrokkenheid van de cliënt. Dit kan betekenen dat de cliënt aanwezig, of dat hun feedback en inzichten worden verzameld en gedeeld tijdens het overleg. Door de cliënt actief te betrekken, wordt ervoor gezorgd dat het gesprek niet alleen over hen gaat, maar ook met hen.

Afsluiting

In deze korte samenvatting duiken we in de multidisciplinair overleg betekenis. Het is een gestructureerd proces waarbij professionals uit diverse vakgebieden samenkomen om te spreken over de zorg en welzijn van een cliënt. Door middel van open gesprek en samenwerking streven ze naar de best mogelijke zorguitkomsten.